• Type hier je vraag:

Wieviel wiegt ein Tsjonge-Jongetje?

Ein Tsjonge-Jongetje wiegt 4,45 kg.